Hệ thống dây chuyền

18/04/2018  1464 lượt xem tin 

 QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ NHÀ MÁY

 

Dây chuyền kích nở lần 1 và 2

Mạ hóa chất chống cháy

Máy đúc khối xốp (520x920x3600mm)

Dây chuyền cắt

Thành phẩm xốp chống cháy

Thành phẩm xốp thường (xốp trắng)

Bài viết mới nhất